Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /var/www/boostyou.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /var/www/boostyou.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Medlemsvillkor - boost you

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I BOOST YOU

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap (”Medlemskap”) i Boost You, från och med den 1 april 2019.

 

MEDLEMSVILLKOR

1. Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och det bolag som anges i Medlemsavtalet (”Bolaget”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Medlemskap i Boost You 

2.1 Medlemskap i Boost You kan sökas av person som: är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om Medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare, ej häftar i skuld till Bolaget för tidigare Medlemskap och har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Boost You’s personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (”Bindningstiden”), som likaledes anges i Medlemsavtalet.

2.3 Boost You erbjuder Medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (”Kontantmedlemskap” och vissa företagsmedlemskap på kortbetalning), eller för viss, av Boost You erbjuden bindningstid, efter vilken Medlemskapet gäller tills vidare (”Kontokortbetalning-medlemskap”). Omfattningen av Boost You’s olika former av Medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Boost You’s vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmar med rabatterade Medlemskap, såsom företagsavtal, måste årligen uppvisa giltig dokumentation som berättigar till rabatten. Vid utebliven uppvisning av sådan dokumentation uppdateras månadsbeloppet till ordinarie pris enligt dagsaktuell prislista.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig
– att vid förfrågan uppvisa sitt medlemskort vid träningscentrets reception innan träning eller annan aktivitet påbörjas,
– att ta del av och följa Boost You’s vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler,
– att följa anvisningar som ges av Boost You’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
– att inte uppträda olämpligt mot, eller störande för, andra personer som vistas i Boost You’s lokaler, och
– att snarast informera Boost You om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

4. Medlemskortet

4.1 Medlemskortet är Boost You’s egendom och disponeras av Medlemmen personligen.

Beträffande medlemskortet förbinder sig Medlemmen
– att inte låna ut medlemskort eller inloggningsuppgifter, och
– att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till Boost You

4.2 Förlorat eller skadat medlemskort spärras av Boost You, varefter ett nytt medlemskort utfärdas. För utfärdande av nytt medlemskort tar Boost You ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

5. Kvarlämnade saker

5.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp i Boost You’s träningslokaler, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger Boost You rätt att uppbryta av Medlemmen anbringat lås och tillvarata innehållet. Om Medlemmen inte avhämtar innehållet inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet, har Boost You rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

6. Boost You’s ansvar

6.1 Boost You skall avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som Boost You’s personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.

6.2 Boost You ansvarar inte för hinder i, eller begränsning av, träningsmöjligheter som beror på omständigheter utanför Boost You’s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på sådana omständigheter kan vara brand-, vatten- eller annan oförutsedd större skada på Boost You’s träningslokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

6.3 Boost You ansvarar inte för, och ersätter inte skada eller förlust av, saker som Medlemmen medför till Boost You’s träningslokaler. Boost You ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller sakskador som uppkommit på grund av vårdslöshet eller underlåtenhet av Boost You’s personal.

7. Förlängning (frysning) av Medlemskap vid särskilda omständigheter

7.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt Medlemskap under viss tid, kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som Medlemskapet inte kan nyttjas. Förlängning av Medlemskap gäller från och med dagen då Boost You godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som Boost You godkänt. Det innebär också att medlemskortet spärras för tillgång till träningslokalen och att månadsavgifter inte debiteras (vid Kontokort-medlemskap) under den tid som Medlemskapet ej kan nyttjas.

7.2 För de fall förlängning godkänns, ges denna med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning bör ske i förväg och kan eventuellt behöva styrkas med intyg, om Boost You efterfrågar detta. Godkänner Boost You förlängning av Medlemskap skall Medlemmen erlägga en förlängningsavgift enligt Boost You’s vid var tid gällande prislista.

8. Avgifter och betalning

8.1 Medlemmen, eller annan person eller ett företag, som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger avgifter enligt Boost You’s vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall Medlemmen betala engångsavgift i form av administrations och medlemsavgift.

8.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för Kontant-medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgifter för Kontokort-medlemskap löpande i förskott. Boost You gör ingen återbetalning för betald period, såvida inte Boost You brustit i sitt åtagande. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via kontokort under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

8.3 Boost You har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för Kontokort-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

8.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid
– då Medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 7, eller
– då Boost You’s träningslokal på grund av omständighet som anges i punkt 6.2 ej är tillgängligt för träning.

8.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift via kontokort (Kontokort-medlemskap), och tillräckliga medel saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Betalas inte påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen, skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen fakturerings- och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när, i påminnelsefakturan angivet belopp, har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan, har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

9. Upphörandeav Medlemsavtal

9.1 Medlemsavtal för Kontant-medlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i Medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med det varsel som framkommer av Medlemsavtalet, säga upp sitt Medlemsavtal avseende Kontokort-medlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut.

9.2 Bolaget följer distansavtalslagen vid köp av Medlemskap på distans, t.ex. via vår hemsida eller via telefon. Under förutsättning att Medlemskapet inte påbörjats/aktiverats har Medlemmen rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för Medlemskapet. Inom 14 dagar från köptillfället (”Ångerfristen”) har Medlemmen, som är privatperson, rätt att skriftligen meddela Bolaget om han/hon ångrat sitt köp. Om Medlemmen utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp han/hon har betalat för tjänsten tillbaka snarast, men senast inom 30 dagar från den dag då Bolaget mottagit meddelandet om att Medlemmen ångrat sig.

10. Ändringar 

10.1 Boost You har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter/andra avgifter och Medlemsavtalet. Dessutom har Boost You rätt att överlåta Medlemsavtal till ett annat bolag inom samma koncern och vid sådan överlåtelse även överföra eventuella kontokortmedgivanden enligt lydelse i §17.

10.2 Boost You förbehåller sig rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående meddelande. Övriga prisändringar meddelas via e-post/SMS minst en (1) månad innan prisändringen. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att meddelandet skickades.

10.3 För ändringar av Medlemsavtalet som inte är relaterade till prisändringar eller överföring av Medlemsavtal till ett annat bolag inom samma koncern, förbehåller sig Boost You rätten att göra generellt. Vid sådana ändringar meddelar Boost You detta via e-post/SMS minst en (1) månad innan ändringen. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att meddelandet skickades.

10.4 Beslutar Boost You om väsentliga ändringar som negativt påverkar Medlemmen, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Detta kan hända även om Medlemsavtalets bindningstid inte har löpt ut. Uppsägningen enligt denna punkt ska vara skriftlig via e-post eller brev och ska vara mottaget av Boost You senast fjorton (14) dagar innan ändring(en/arna) initieras. Detta förutsätter att Medlemmen blev meddelad om ändring(en/arna) senast en (1) månad innan ändring(en/arna) initierades.

10.5 Boost You har rätt att stänga av en Medlem för viss tid, eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Boost You vidtar tillräcklig rättelse;
– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
– bryter mot Boost You’s säkerhets- och ordningsregler, anvisningar givna av Boost You’s personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan Medlem föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

11. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtid upphörande av Medlemsavtalet

11.1 Boost You återbetalar, vid förtid upphörande av Medlemsavtalet under bindningstiden och efter skriftlig begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i Medlemsavtalet. Detta gäller i de fall Medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter:
– Boost You och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa, eller
– att träningslokalen inte är tillgängligt för träning på grund av stängning eller ingripande begränsningar av öppettider, eller
– av annan, av Boost You godkänd anledning, än brott mot Medlemsavtalet från Medlemmens sida.

12. Information och meddelanden

12.1 Boost You skickar information och meddelanden enligt Medlemsavtalet till Medlemmen med brev till av denne anmäld adress. Har Medlemmen anmält en e-postadress till Boost You så kan information eller meddelande istället skickas med e-post. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

12.2 Meddelande från Medlemmen enligt Medlemsavtalet kan överlämnas till Boost You’s träningslokal, vid telefonkontakt med Boost You’s kundservice eller skickas per brev eller e-post till Boost You’s kundservice. Telefonnummer, adress och e-postadress till Boost You’s kundservice anges på Boost You’s hemsida.

12.3 Medlemmen skall underrätta Boost You om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via kontokort.

13. Personuppgifter

13.1 Boost You behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontokortsnummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt Medlemmens nyttjande av dessa.

13.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att Bolaget, och andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget, inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen för de syften som anges i detta Medlemsavtal. Medlemmen har rätt att till Bolaget anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring.

13.3 Medlemmen kan när som helst till Bolaget anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Bolaget kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Bolaget i sådant fall kan behöva säga upp Medlemsavtalet. Bolaget har då rätten att ta ut en avgift som motsvarar kvarvarande Bindningstid enligt kundens Medlemsavtal.

13.4 Medlemmens samtycke för §13, gäller så länge Medlemsavtalet löper och för en period på tolv (12) månader efter uppsägning av Medlemsavtalet.

14. Tvist

14.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Bolaget, skall parterna i första hand försöka komma överens. Hittas ingen överenskommelse, kan Medlemmen anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden och om tvisten lämpar sig för nämndens prövning, förbinder sig Bolaget att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

15. Boost You’s säkerhet- och ordningsregler

15.1 Boost You’s säkerhet- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa den som är Medlem hos oss. Vi vill att våra regler ska bidra till att skapa en positiv atmosfär på våra träningsanläggningar. Därför är det viktigt att Medlemmen känner till vilka regler som finns och att de ligger som en bilaga till Boost You’s Allmänna villkor. Våra säkerhets- och ordningsregler finns också på vår hemsida. Att som Medlem bryta mot Boost You’s säkerhets- och ordningsregler innebär att Boost You har rätt att stänga av Medlem för viss tid, eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan.

16.Utryckningskostnad

16.1 Medlem åtar sig genom sitt Medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer Medlem att debiteras för utryckningskostnad.

17.Kontokortmedgivande

17.1 Kunden godkänner följande lydelse för kontokortmedgivande vid Kontokortbetalning-medlemskap;

Jag medger att överföring får göras från angivet kontokort på begäran av Bolaget, för överföring till detta. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda överföringar. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat kontokort. Överföring från mitt kontokort sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte, senast bankdagen innan förfallodag, tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar, är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs, har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.